inside-banner
transit

با توجه به همجواری ایران با مرزهای زمینی ورودی به آسیا و اروپا، صنعت حمل و نقل زمینی از دیرباز جایگاه ویژه ای را در بین بازرگانان و صاحبان صنایع ایران و دیگر طرفهای تجاری با ایران داشته است.
این شرکت نیز با توجه به آگاهی از اهمیت این جایگاه خود را در این صنعت کاملا به روز نگه داشته و با همکاری طرفهای ایرانی و غیر ایرانی خود خدمات قابل ملاحظه ای را به متقاضیان محترم ارائه میدهد.

این سرویس ها شامل موارد ذیل میباشند :
سرویس کامیونی دربست
سرویس کامیونی خرده بار
سرویس زمینی محمولات سنگین و ترافیکی ( بوژی، کمرشکن و... )
سرویس زمینی بصورت پروژه
ذیلا برخی از طرفهای همکار این شرکت در اروپا معرفی میگردد :
· GLI
· NEC
· SKG
· Active Logistic