inside-banner
singapore-port

بندر سنگاپور را دیگر نمی‌توان بزرگ‌ترین بندر کانتینری دنیا دانست، اما همچنان می‌توان آن را در زمره قوی‌ترین بنادر دنیا قرار داد. این بندر با ثبت با ۳۲.۶۳ میلیون TEU کانتینر در سال گذشته، در مقایسه با سال ۲۰۱۴ با ۳۱.۶۵ و سال ۲۰۱۳ با ۲۹.۹۴ میلیون TEU آمار قابل‌توجهی را به ثبت رسانده است.