#

غرق شدن کشتی ایرانی شباهنگ / ۹ خدمه کشتی ایرانی نجات یافتند/ تا سه روز دیگر خدمه کشتی باری غرق شده "شباهنگ" به ایران باز می گردند

غرق شدن کشتی ایرانی شباهنگ / 9 خدمه کشتی ایرانی نجات یافتند/ تا سه روز دیگر خدمه کشتی باری غرق شده
غرق شدن کشتی ایرانی شباهنگ / 9 خدمه کشتی ایرانی نجات یافتند/ تا سه روز دیگر خدمه کشتی باری غرق شده