#

تعرفه های قانونی

  • THC  :

    عنوان واردات، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی صادرات و مرجوعی از صادرات ترانزیت خارجی کانتینرخالی ورودی-خروجی واحد فرمت
    سايز كانتينر - 20 فوت 177 133 129 97 0 دلار
    سايز كانتينر - 40 فوت 266 200 161 133 0 دلار
  • تعرفه THC

    در  بنادر شمالی کشور به میزان ۷۰% جدول فوق می باشد.

تعرفه THC کانتینرهایی که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات بندر تخلیه و بارگیری شوند به میزان ۱۲۰ % جدول فوق می باشد.
تعرفه THC کانتینرهایی که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات کشتی تخلیه و بارگیری شوند به میزان ۷۰ % جدول فوق می باشد.
تعرفه THC کانتینرهای ترانشیپی ( داخلی و خارجی ) اعم از پر و خالی معادل ۵۱ دلار به ازاء هر دستگاه (BOX) برای دو عمل تخلیه و بارگیری می باشد و هیچ گونه تخفیفی بر این تعرفه اعمال نمی گردد.تعرفه حق توقف: 

نوع کانتینر
 20' DC/HC  40'-45' DC/HC
 20'OT/FR  40'-45' OT/FR  20'یخچالی(RF)  40'- 45’یخچالی(RF)
10روزاول  -  - -  -  -  -
20-11 روز
 130.000ريال  260.000ريال  260.000ريال  520.000ريال  390.000ريال  780.000ريال
30-21 روز 190.000ريال
 380.000ريال 380.000ريال
 460.000ريال  570.000ريال  1.140.000ريال
40-31 روز  320.000ريال  640.000ريال  640.000ريال  1.280.000ريال  960.000ريال  1.920.000ريال
  از 41روز به بعد  500.000ريال  1.000.000ريال  1.000.000ريال  2.000.000ريال  1.500.000ريال  3.000.000ريال

***مهم ***بر اساس بخشنامه شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور، مدت زمان مجاز برگشت کانتینر و همچنین تعرفه محاسباتی نرخ مندرج در متن بارنامه یا توافق با متصدی حمل، نسبت به تعرفه نرمال کشور جمهوری اسلامی ایران ارجحیت دارد.